ทางรถไฟสายมรณะ

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "ทางรถไฟสายมรณะ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- นักเรียนเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสร้างทางรถไฟสายมรณะ ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยง จากสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีผลกระทบต่อสังคมปัจจุบัน
- สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภราดรภาพและเคารพความแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรมของแต่ละสังคม ตลอดจนเคารพสิทธิของผู้อื่นและตนเอง

week10


เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 10:  นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับกับหน่วย ทางรถไฟสายมรณะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ให้เห็นคุณค่า แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
10

17 - 21
มี.ค.
2558
โจทย์ :
- ฝึกซ้อการนำเสนอ
- สรุป ถ่ายทอดและนำเสนอหน่วยที่ได้เรียนรู้
- การประเมินตนเอง
Key  Questions :
- “การเตรียมนำเสนอผลงานของนักเรียน เกิดปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ เพราะเหตุใด และมีวิธีแก้ไขอย่างไร?”
- จากการเรียนรู้หน่วย ทางรถไฟสายมรณะนักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่นักเรียนต้องพัฒนา เกี่ยวกับการเรียนรู้โครงงานในครั้งนี้?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin  แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้ไข
- Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผย แพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย ทางรถไฟสายมรณะให้ผู้อื่นเข้าใจ
- Mind Mapping หลังการเรียนรู้
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน  แสดงละครและสารคดี
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้/กระตุ้นการคิด)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)
- นักเรียน คุณครู ที่เข้าร่วมนิทรรศการสรุป Quarter
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ผลงานต่าง ๆ ที่นักเรียนนำเสนอ
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

จันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “การเตรียมนำเสนอผลงานของนักเรียน เกิดปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ เพราะเหตุใด และมีวิธีแก้ไขอย่างไร?”
เชื่อม :
นักเรียนนำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นคำถาม ผ่านเครื่องมือ (Round Robin)
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “จากการเรียนรู้หน่วย ทางรถไฟสายมรณะ นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม?”
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้ดีแล้ว และอะไรที่ตนเองต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วยทางรถไฟสายมรณะในครั้งนี้
ใช้ :
นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้ดีแล้ว และอะไรที่ตนเองต้องพัฒนาเพิ่มเติมลงใน A4
อังคาร( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนร่วมกันฝึกซ้อมเตรียมนำเสนอผลงาน
ใช้ :
นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
พุธ ( 3 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดจากการเรียนรู้หน่วย ทางรถไฟสายมรณะนักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่นักเรียนต้องพัฒนา เกี่ยวกับการเรียนรู้โครงงานในครั้งนี้?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยน คำถาม ข้อสงสัยจากสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วย ทางรถไฟสายมรณะเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
ใช้ :
นักเรียนเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการนำเสนอ การแสดงละคร และสารคดีทางด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับหน่วย ทางรถไฟสายมรณะ
เชื่อม
- นักเรียนทุกคน Show and Share นำเสนอ สรุป   ความเข้าใจรายสัปดาห์ ให้ครูและเพื่อนๆฟัง
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

ภาระงาน
การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วย ทางรถไฟสายมรณะให้ผู้อื่นเข้าใจ
ชิ้นงาน
- เขียนสิ่งที่ดีแล้ว
- สิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10

ความรู้ :
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับกับหน่วย ทางรถไฟสายมรณะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ให้เห็นคุณค่า แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
- การถ่ายทอด การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ (นำเสนอผลงาน สารคดี ละคร )
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น อย่างไม่มีอคติ เช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- มีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา
- มีจิตอาสาในการทำงาน มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตาม เป้าหมาย


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ24 มีนาคม 2558 เวลา 16:24

    บันทึกหลังการสอน :
    สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการกเรียนการสอน มีการเตรียมนำเสนอสรุปความเข้าในเพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมในงานวันสรุป Quarter ปัญหาที่พบในสัปดาห์นี้ในช่วงของการซ้อมละครมีหลายครั้งที่เขาติดเล่นจนลืมบทตนเอง ลืมคิวตนเอง ทำให้เพื่อนคนอื่นต้องเสียเวลาไปด้วย ครูพยายามกระตุ้นเรื่องอขงการเอาใจใส่ ถ้าพี่ตั้งใจซ้อมก็จะใช้เวลาไม่มาก ส่วนเรื่องของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแสดง เช่น ชุดเสื้อผ้าที่ใส่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเขาเตรียมของเขาเอง แต่อย่างเช่นอุปกรณือื่นๆที่คุณครูพาทำ เช่น กระดาษที่ทำเป็นธงชาติของประเทศต่างๆ เนื่องจากพี่ๆ ไม่ได้ถนอมมากพอ จึงต้องซ่อมกันแล้ว ซ้ำกันอีกหลายรอบกว่าจะได้แสดง เห็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของห้อง ถือว่า Quarter ก็จบลงด้วยดี

    ตอบลบ