ทางรถไฟสายมรณะ

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "ทางรถไฟสายมรณะ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- นักเรียนเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสร้างทางรถไฟสายมรณะ ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยง จากสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีผลกระทบต่อสังคมปัจจุบัน
- สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภราดรภาพและเคารพความแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรมของแต่ละสังคม ตลอดจนเคารพสิทธิของผู้อื่นและตนเอง

week6


เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 6: นักเรียนสามารถออกแบบวางแผนการเดินทาง และทำสารคดีตามร่องรอยประวัติศาสตร์ทางรถไฟสายมรณะได้สร้างสรรค์
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
6

16 - 20
ก.พ.
2558
โจทย์ :
- ทัศนศึกษาทางรถไฟสายมรณะ
- แผนที่
- ถ่ายทำสารคดี
- การเดินทางไปทัศนศึกษา
- วัฒนธรรม และประเพณี
Key  Questions :
- นักเรียนอยู่ที่ไหนในตอนนี้?
- นักเรียนจะไปจังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างไร?
- นักเรียนจะถ่ายทอดการเดินทางตามร่อยประวัติศาสตร์เส้นทางสายมรณะสู่ผู้อื่นอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin  แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการเดินทาง และการถ่ายทำสารคดีตามร่อยประวัติศาสตร์ทางรถไฟสายมรณะ
- Wall  Thinking  เค้าโครงการทำสารคดี
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้/กระตุ้นการคิด)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-แผนที่
- เส้นทางรถไฟสายมรณะ จังหวัดกาญจนบุรี
จันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง
- ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วกระตุ้นด้วยคำถามต่อไปนี้
- นักเรียนอยู่ที่ไหนในตอนนี้
?
- นักเรียนจะไปจังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างไร?
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของตนเอง
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น
8 กลุ่มเพื่อไปศึกษาเส้นทาง ไปจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้แผนที่ประเทศไทย
อังคาร ( 2 ชั่วโมง )
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเส้นทางที่ใกล้ที่สุด และปลอดภัยในการเดินทางร่วมกัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนเส้นทางในการเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี
ใช้
แผนที่การเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี
พุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะถ่ายทอดการเดินทางตามร่อยประวัติศาสตร์เส้นทางสายมรณะสู่ผู้อื่นอย่างไร?
เชื่อม :
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการถ่ายทอดการเดินทางตามร่อยประวัติศาสตร์เส้นทางสายมรณะ
- ครูและนักเรียนแบ่งงานรับผิดชอบทำสารคดีถ่ายทอดการเดินทางตามร่อยประวัติศาสตร์เส้นทางสายมรณะ โดยครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน
พฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
เชื่อม
นักเรียนแต่ละกลุ่มรับผิดชอบตามงานที่วางไว้
เกี่ยวกับการถ่ายทอดการเดินทางตามร่อยประวัติศาสตร์เส้นทางสายมรณะ เช่น ฝ่ายเขียนบท ,ฝ่ายช่างกล้อง,ฝ่ายตัดต่อ,พิธีกร ฯลฯ
ศุกร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
 “นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในสัปดาห์นี้” และนักเรียนต้องเตรียมตัวอย่างไรไปทัศนศึกษาพรุ่งนี้
เชื่อม
นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้มา และอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปทัศนศึกษา
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6
- นักเรียนจดอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปทัศนศึกษาที่จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเหตุ นักเรียนชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 21-22 .. 2558

ภาระงาน
- นำเสนอเส้นทางการเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้มา และอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไป               ทัศนศึกษา

ชิ้นงาน
- จดอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปทัศนศึกษาที่จังหวัดกาญจนบุรี
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6


ความรู้
นักเรียนสามารถออกแบบวางแผนการเดินทาง และทำสารคดีตามร่องรอยประวัติศาสตร์ทางรถไฟสายมรณะได้สร้างสรรค์
ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
- สามารถทำชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือ /อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
- การวางแผนก่อนการออกเดินทางได้อย่างรอบคอบ
ทักษะการคิด
- การออกแบบเค้าโครงสารคดีได้อย่างสร้างสรรค์
- วางแผนก่อนการออกเดินทางได้อย่างเป็นระบบ
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- สามารถคิดจินตนาการเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้
พบเห็นสู่การเรียนวิชาโครงงาน เช่น การ์ตูนช่อง
- มีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกการสอน :
    - ในชั้นเรียน ในการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ เป็นเรื่องราวในการที่จะต้องเตรียมตัวไปทัศนศึกษาที่กาญจนบุรี เด็กๆต่างตื่นเต้น ดีใจ ในวงสนทนาต้องมีเรื่องราวตื่นเต้นที่ตนเองจะไปกาญจนบุรี กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะเกิดปัญหาไม่มากก็น้อย (เป็นเรื่องปกติ) แม้ว่าครูจะเลือกให้ หรือจะให้อิสระในการเลือกกลุ่มเองก็ตาม ก็จะมีกลุ่มที่สามารถดำเนินการเองได้อย่างราบรื่น และกลุ่มที่เกิดความขัดแย้งกัน ครูเองก็พยายามที่จะกระตุ้น/พูดคุยให้สามารถดำเนินกิจกรรมกลุ่มต่อไปได้
    - ทัศนศึกษา ในการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ ต้องยอมรับว่าไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ กิจกรรมหลายอย่างต้องล้าช้าและยกเลิกไป ซึ่งเป็นปัญหาฝเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถกำหนดหรือควบคุมให้เป็นไปได้ เพราะเกิดจากสภาพของรถไฟ จึงทำให้ต้องรอรถไฟที่จะไปสถานีนำตกถึง 4 ชั่วโมง จึงต้องมีการปรึกษาพูดคุยกันทั้งครู ผู้ปกครอง ว่าจะยังรอนั่งรถไฟอยู่ไหม หรือจะให้รถบัสมารับไปน้ำตกเลย ซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่า เรารอมานานแล้ว จะรออีกนิดเดียวก็คงไม่เป็นไร ไหนๆก็ได้มา ไหนๆ ก็ได้รอ ซึ่งก็คุ้มค่าสำหรับการรอ เห็นเด็กตื่นเต้น ตื่นตาตื่นใจ กับบรรยากาศ 2 ข้างทางที่รถไฟวิ่งผ่าน และสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกำเหตุการณ์การสร้างรถไฟสายมรณะ

    ตอบลบ