ทางรถไฟสายมรณะ

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "ทางรถไฟสายมรณะ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- นักเรียนเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสร้างทางรถไฟสายมรณะ ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยง จากสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีผลกระทบต่อสังคมปัจจุบัน
- สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภราดรภาพและเคารพความแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรมของแต่ละสังคม ตลอดจนเคารพสิทธิของผู้อื่นและตนเอง

week3


เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 3: เข้าใจและสามารถแยกแยะ จัดหมวดหมู่ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เบื้องต้นได้อย่างมีวิจารณญาณ
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
3

26 – 30
ม.ค. 2558
โจทย์ : หลักฐานทางประวัติศาสตร์
Key  Questions :
- นักเรียนเห็นอะไรจากการดูคลิปวีดีโอ การขุดค้นหลักฐานทางโบราณคดี และรู้สึกอย่างไร?
- สิ่งต่างๆ รอบตัวนักเรียนมีอะไรบ้างที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ / เพราะเหตุใด?
- นักเรียนจะออกแบบและวางแผนการสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในป่าโคกหีบอย่างไร?
- นักเรียนเห็นอะไรจากบุหีบบ้าง/เพราะเหตุใดจึงมีสิ่งนี้?
- หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่นักเรียนได้สำรวจพบ มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่นและตัวเราอย่างไร?
เครื่องมือคิด:
Round Robin : แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นของสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอการขุดค้นหลักฐานทางโบราณคดี และออกแบบวางแผนการเดินทางไปสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในป่าโคกหีบบริเวณบุหีบ
Mind Mapping : การค้นหาข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ผ่านอินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่น
Wall  Thinking : ชิ้นงาน
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้/ กระตุ้นการคิด)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)
- ผู้รู้เกี่ยวกับประวัติของป่าโคกหีบ
- ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จากหลากหลายแหล่งข้อมูล


                               จันทร์( 2 ชั่วโมง )                       
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาร่วมกัน
- ดูคลิปเรื่อง “การขุดค้นหลักฐานทางโบราณคดี”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไรจากการดูคลิปวีดีโอ การขุดค้นหลักฐานทางโบราณคดีและรู้สึกอย่างไร?
เชื่อม
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ “การขุดค้นหลักฐานทางโบราณคดีโดยผ่านเครื่องมือคิด (Round Rubin)
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “สิ่งต่าง ๆ รอบตัวนักเรียนหรืออยู่ในชุมชนมีอะไรบ้างที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพราะเหตุใด?
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันและตอบคำถาม“สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราหรืออยู่ในชุมชนของเรามีอะไรบ้างที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพราะเหตุใด?โดยผ่านเครื่องมือคิด (Round Rubin)
- นักเรียนร่วมกันเลือกแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สามารถไปศึกษาได้ง่ายที่สุด (ป่าโคกหีบ)
- ครูแบบกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อค้นหาข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่นหนังสือ อินเตอร์เน็ต หรือผู้รู้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาร่วมกันอย่างมีวิจารณญาณ
ใช้
นักเรียนนำข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กลุ่มช่วยกันวิเคราะห์และสังเคราะห์มาสรุปเป็นความเข้าใจของตนเองผ่านชิ้นงานในรูปแบบของ Mind Mapping
                        อังคาร( 2 ชั่วโมง )                          
ชง
ครูทบทวนกิจกรรมของชั่วโมงที่ผ่านมา แล้วกระตุ้นด้วยคำถามต่อ “นักเรียนจะออกแบบและวางแผนการสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในป่าโคกหีบอย่างไร?
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบและวางแผนไปสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในป่าโคกหีบ บริเวณบุหีบ โดยผ่านเครื่องมือคิด (Round Rubin)

- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน เพื่อให้ระดมความคิดในการออกแบบและวางแผนก่อนการออกสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในป่าโคกหีบ บริเวณบุหีบ
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบและวางแผนการออกไปสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในป่าโคกหีบ บริเวณบุหีบแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
                วันพุธ – วันพฤหัสบดี   ( 3 ชั่วโมง )       
ชง
- ครูทบทวนและข้อตกลงร่วมกันในการเดินทางไปสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในป่าโคกหีบ บริเวณบุหีบแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
- ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันออกเดินทางไปป่าโคกหีบสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์บริเวณบุหีบเมื่อถึงที่หมาย ครูกระตุ้นด้วยคำถามต่อ “นักเรียนเห็นอะไรจากบริเวณบุหีบบ้าง/เพราะเหตุใดจึงมีสิ่งนี้?
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกย้ายสังเกตเพื่อหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีแล้วจดบันทึกลงในสมุดบันทึกการสำรวจ
- จากนั้นนักเรียนนำข้อมูล ภาพถ่ายหลักฐานที่พบ มาสรุปลงในชาร์ตความเข้าใจ ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์แยกแยะและจัดหมวดหมู่ของหลักฐานที่กลุ่มตนเองได้มา พร้อมวาดภาพ (ทำต่อในวันพฤหัสบดีอีก 1 ชั่วโมง)
                       ศุกร์   ( 2 ชั่วโมง )                               
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถามในการนำเสนอ “หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่นักเรียนได้สำรวจพบ มีความ สัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่นและตัวนักเรียนอย่างไร?
เชื่อม
นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนร่วมกันและเชื่อมโยงกับการตอบคำถาม “หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่นักเรียนได้สำรวจพบ มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่นและตัวนักเรียนอย่างไร?โดยผ่านเครื่องมือคิด (Show and Share)
ใช้
นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3 ในประเด็นของสิ่งที่ได้เรียนรู้มา, ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอ, วิธีแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น, จะนำสิ่งที่เรียนรู้มาไปใช้ต่อหรือพัฒนาเพิ่มเติมอย่างไร ผ่านชิ้นงาน การเขียนบรรยาย

ชิ้นงาน
- Mind Mapping  หลักฐานทางประวัติศาสตร์
- ชาร์ตสรุปความเข้าใจการไปสำรวจป่าโคกหีบ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เกี่ยวกับคลิปวีดีโอ“การขุดค้นหลักฐานทางโบราณคดี”
- สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถแยกแยะ จัดหมวดหมู่ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เบื้องต้นได้อย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำชิ้นงานในรูปแบบของ Mind Mapping เสร็จเรียบร้อยได้อย่างสมบูรณ์
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือ /อุปกรณ์ในการเดินสำรวจป่าโคกหีบได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิด
- ออกแบบและวางแผนการเดินทางไปสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในป่าโคกหีบได้
- สามารถจัดหมวดหมู่ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบในป่าโคกหีบได้
- สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสำรวจป่าโคกหีบได้
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในป่าโคกหีบ 
- คิดจินตนาการเชื่อมโยงและแยกแยะข้อมูลจากสิ่งที่ได้พบเห็นในป่าโคกหีบและข้อมูลที่หามาได้
- มีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตาม เป้าหมายในการสรุปความเข้าใจผ่านชาร์ต
- มีจิตอาสาในการทำงาน มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปันเวลาเดินสำรวจป่าโคกหีบ
- รู้เวลาและหน้าที่ของตนเวลาเดินสำรวจป่าโคกหีบ/

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน ;
    ตอนทั้งสัปดาห์ที่ 3 จะเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นทางด้านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณสถานป่าโคกหีบ ก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ศึกษานั้น นักเรียนก็ได้เตรียมตัวศึกษาค้นคว้าข้อมูล ชมวีดีโอการขุดค้น/สำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์
    ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ ถ้าเป็นงานกลุ่ม นักเรียนจะเลือกที่อยากจะอยู่กลุ่มเดียวกันกับเพื่อนคนสนิท แต่ถ้าได้เข้ากลุ่มกับคนที่ตนเองไม่ชอบ/ไม่สนิทก็จะมีท่าทีที่ไม่พอใจ แต่ก็เป็นเพียงความรู้สึกเพียงชั่วขณะเท่านั้น ซึ่งในการร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงามก็มีการร่วมมือเพื่ออยากให้งานของกลุ่มตนออกมาให้เสร็จสมบูรณ์ แต่จะมีเพียงบางกลุ่ม(บางคู่)ที่มีงานค้าง เพราะคนหนึ่งทำ คนหนึ่งเล่น สุดท้ายผลงานที่ออกมาก็ส่งล่าช้า ครูเองก็พยายามแนะ/ชี้แจง ให้นักเรียนได้ช่วยเพื่อนในการทำงาน เพื่อนคนที่ทำงานเร็วก็จะได้ช่วยเพื่อนคนที่ทำงานล่าช้า เพื่อนช่วยเพื่อน
    ในการเดินทางไปสำรวจแหล่งโบราณสถานป่าโคกหีบ ปัญหาที่พบก่อนการเดินทาง มีนักเรียนชายคนหนึ่ง ช่วยที่จะออกมาตั้งแถวหน้าอาคารประถม ด้วยความรีบเร่งทำให้วิ่งไปเตะเข้ากับผนังจนทำให้นิ้วหัวแม่เท้าบวม ปวด ไม่สามารถเดินทางไปสำรวจกับกลุ่มเพื่อนได้ ครูเลยให้นั่งรอเพื่อนอยู่ที่ห้องเรียน ช่วงการเดินทางในการสำรวจนั้น กลุ่มที่เดินเร็วก็จะมุ่งหน้าไปก่อน ส่วนกลุ่มที่เดินช้า(ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่ผู้ชาย) ก็จะทั้งเดินไปเล่นไป จึงทำให้เดินตามกันไม่ทัน ครูก็พยายามที่กระตุ้นให้เขาก้าวยาวๆ เพื่อนจะให้ทันเพื่อน เพื่อที่ครูจะได้ดูแลได้ทั่วถึง

    ตอบลบ