ทางรถไฟสายมรณะ

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "ทางรถไฟสายมรณะ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- นักเรียนเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสร้างทางรถไฟสายมรณะ ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยง จากสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีผลกระทบต่อสังคมปัจจุบัน
- สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภราดรภาพและเคารพความแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรมของแต่ละสังคม ตลอดจนเคารพสิทธิของผู้อื่นและตนเอง

week9เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 9: นักเรียนสามารถออกแบบและวางแผนการนำเสนอความรู้ความเข้าใจถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้

Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
9

10 - 14
มี.ค.
2558
โจทย์ : เตรียมการวางแผนสรุป Quarter ที่ 4
Key  Questions :
- นักเรียนมีวิธีถ่ายทอดสิ่งที่ศึกษาผ่านมาเกี่ยวกับหน่วย รถไฟสายมรณะให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างไร?
- นักเรียนจะนำเสนอในการสรุปองค์ความรู้ Quarter นี้ อย่างไรให้น่าสนใจ?
- การเตรียมตัวของนักเรียนในการจัดนิทรรศการสรุป Quarter มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง?
- ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
- ตลอดทั้ง Quarter นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin  แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการแสดงละคร
- Wall Thinking  ชิ้นงาน
- Show and Share  สรุปองค์ความรู้ความเข้าใจตลอดทั้ง Quarter
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้/กระตุ้นการคิด)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- กระดาษบรู๊ฟ
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

จันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วทบทวนสิ่งที่ได้จากการแสดงละครเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผ่านเครื่องมือคิด (Round Robin) 
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นจากการแสดงละครในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนมีวิธีถ่ายทอดสิ่งที่ศึกษาผ่านมาเกี่ยวกับหน่วย รถไฟสายมรณะให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างไร?”
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น
ใช้ :
แบ่งกลุ่มนักเรียนเตรียมห้องและออกแบบการนำเสนอ
เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นรับทราบในรูปแบบที่หลากหลายลงในกระดาษปรู๊ฟ

อังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะนำเสนอในการสรุปองค์ความรู้ Quarter นี้ อย่างไรให้น่าสนใจ?
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสะท้อนในประเด็นคำถามร่วมกัน
ใช้ :
นักเรียนนำแผนงานที่เตรียมห้องและออกแบบไว้มาดำเนินการจัดเตรียมนิทรรศการร่วมกัน
พุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “การเตรียมตัวของนักเรียนในการสรุปองค์ความรู้ Quarter มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสะท้อนในประเด็นคำถามร่วมกัน
ใช้ :
นักเรียนนำแผนงานที่เตรียม/และออกแบบไว้มาดำเนินการจัดเตรียมนิทรรศการร่วมกัน (ต่อ)
พฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้ :
นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
ศุกร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ตลอดทั้ง Quarter นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด (Show and Share)  
ใช้ :
นักเรียนแต่ละคนทำสรุปการเรียนรู้ Quarter 4 ผ่านชิ้นงาน Mind Mapping

ภาระงาน
- ออกแบบการสรุป Quarter ที่ 4
- เตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้/ความเข้าใจ

ชิ้นงาน
- การออกแบบการนำเสนอผลงาน
- สรุปการเรียนรู้ Quarter ที่ 4
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9


ความรู้
นักเรียนสามารถออกแบบและวางแผนการนำเสนอความรู้ความเข้าใจถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้
ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือ /อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
- สามารถสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้า
ทักษะการแก้ปัญหา
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิด
สามารถคิดเชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น อย่างไม่มีอคติ เช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- สามารถคิดจินตนาการเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้
พบเห็นจากการไปทัศนศึกษาและการค้นคว้าสู่ การถ่ายทอดองค์ความรู้
 - มีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีจิตอาสาในการทำงาน มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ15 มีนาคม 2558 เวลา 12:52

    บันทึกหลังการสอน :
    ในสัปดาห์ที่ 9 นี้ ส่วนใหญ่พี่ป.4 จะเป็นช่วงของการสรุปรายวิชา เตรียมการนำเสนอ ตอบคำถามหลังการเรียนรู้ ซ้อมละครเพื่อนำเสนอในการสรุป Quarter ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ ถ้าเป็นการตอบคำถามหลังการเรียนรู้และสรุปรายสัปดาห์ นักเรียนมักจะย้อนกลับมาถามคุณครู ด้วยหลายปัจจัย อาจจะเป็นเพราะจำเหตุการณ์นั้นไม่ได้ หรือไม่เข้าใจในเรื่องราวนั้น ครูเองก็พยายามทบทวนเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยฟื้นเรื่องราวบางเรื่องราวแล้วพี่ๆคิดต่อ บางครั้งเพื่อนๆเขาเองก็พยายามช่วยกันอธิบายให้เพื่อนอีกกลุ่มฟัง การซ้อมละครนั้นเป็นปกติของการทำงานเป็นกลุ่มใหญ่ที่จะต้องเกิดปัญหา ด้วยการที่เราเป็นครูใหม่ย่อมเป็นเรื่องยากที่นักเรียนจะฟังแล้วปฏิบัติตาม ดังนั้นการที่ครูพี่มาช่วยในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างราบรื่น

    ตอบลบ