ทางรถไฟสายมรณะ

เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "ทางรถไฟสายมรณะ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- นักเรียนเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสร้างทางรถไฟสายมรณะ ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยง จากสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีผลกระทบต่อสังคมปัจจุบัน
- สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภราดรภาพและเคารพความแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรมของแต่ละสังคม ตลอดจนเคารพสิทธิของผู้อื่นและตนเอง

week4
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 4 : นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่ 2 เกี่ยวกับเส้นทางรถไฟสายมรณะอย่างมีวิจารณญาณ
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
4

2 - 6
ก.พ.
2558
โจทย์ : สงครามโลกครั้งที่ 2
- ความเกี่ยวพันธ์ของสงครามโลกครั้งที่ 1กับ 2
- สงครามโลกครั้งที่ 2 กับเส้นทางรถไฟสายมรณะ
- การเปรียบเทียบศักราช พ
.. /../.. ฯลฯ
Key  Questions :
- สงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีความเกี่ยวพันธ์อย่างไรกับสงครามโลกครั้งที่ 2?
- สงครามโลกครั้งที่ 2 กับเส้นทางรถไฟสายมรณะมีความเกี่ยวพันธ์กันอย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลก ส่งผลอย่างไรต่อตัวเราและสังคมในปัจจุบันอย่างไร ?
- นักเรียนคิดว่าข้อมูลในสมัยสงครามโลกที่นักเรียนได้รับเป็นข้อมูลเท็จ/จริงหรือไม่ อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
- Round Robin แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1-2 ส่งผลอย่างไรต่อตัวเราและสังคมในปัจจุบัน
- Jig Saw  การแบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1-2
- Wall  Thinking  ชิ้นงาน
- Show and Share  นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู (ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้/ กระตุ้นการคิด)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้)
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ข้อมูลสงครามโลกครั้งที่ 1-2 จากหลากหลายแหล่งข้อมูล
- ห้องสมุด
- Internet / Computer
                     จันทร์ ( 2 ชั่วโมง )                      
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม สงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีความเกี่ยวพันอย่างไรกับสงครามโลกครั้งที่ 2?” แล้วแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่มๆละ 4 คนเพื่อศึกษาข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 1-2
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านข้อมูลที่ได้รับ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบวางแผนการนำเสนอเรื่องที่ศึกษาเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบที่ตนเองสนใจ (
Flow Chart  ,ละคร,นิทาน,ชาร์ตความรู้,แต่งเพลง,เกม)
                     อังคาร ( 2 ชั่วโมง )                    
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องที่ศึกษาเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบที่ตนเองสนใจ ( Flow Chart  ,ละคร,นิทาน,ชาร์ตความรู้,แต่งเพลง,เกม)
ชง
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสงครามโลกครั้งที่
1-2เกิดขึ้นได้อย่างไร จากนั้นครูกระตุ้นด้วยคำถามต่อ “สงครามโลกครั้งที่ 2 กับเส้นทางรถไฟสายมรณะมีความเกี่ยวพันธ์กันอย่างไร?
เชื่อม
- นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสงครามโลกครั้งที่ 2 กับเส้นทางรถไฟสายมรณะ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2

                         พุธ ( 1 ชั่วโมง )                      

ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลจากที่ได้ค้นคว้า
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาข้อมูลและนำเสนองานของกลุ่มต่างๆในรูปแบบ Mind Mapping
                        พฤหัสบดี (
1 ชั่วโมง )               
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลก ส่งผลอย่างไรต่อตัวเราและสังคมในปัจจุบันอย่างไร?
เชื่อม
- นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2
ใช้
- นักเรียนเขียนผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ลงในสมุด
- ครูฝากคำถามเกี่ยวกับอักษรย่อของศักราช เช่น พ.. /../.. ฯลฯ
                           ศุกร์ ( 2 ชั่วโมง )                   
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนการบ้านเกี่ยวกับตัวอักษรย่อของศักราช เช่น พ.. /../.. ฯลฯ และลองเปรียบเทียบศักราชร่วมกัน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามต่อ “นักเรียนคิดว่าข้อมูลในสมัยสงครามโลกที่นักเรียนได้รับเป็นข้อมูลเท็จ/จริงหรือไม่ อย่างไร?” โดยนักเรียนตอบตามความคิดของตนเองลงในกระดาษ โดยใช้เครื่องมือคิด (ชักเย่อความคิด)
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในสัปดาห์นี้”
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4

 


ภาระงาน
การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในสมัยสงครามโลกครั้งที่1-2 จนถึงปัจจุบัน
ชิ้นงาน
- Flow Chart  ,ละคร,นิทาน,ชาร์ตความรู้,แต่งเพลง,เกม จากข้อมูลที่ได้ศึกษา
- ชักเย่อความคิด
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4

ความรู้
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่ 2 เกี่ยวกับเส้นทางรถไฟสายมรณะอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
- สามารถทำชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือ /อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
- สามารถจัดหมวดหมู่ของเหตุการณ์ที่สำคัญในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1-2 ได้
ทักษะการคิด
สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ในการออกแบบชิ้นงานในรูปแบบของ
Flow Chart  ,ละคร,นิทาน,ชาร์ตความรู้,แต่งเพลง,เกม จากข้อมูลที่ได้ศึกษา
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เช่น การไม่พูดแทรก ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งงานตรงตามเวลา

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกการสอน :
    ในสัปดาห์นี้เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 1และ2 ที่เป็นเหตุเกี่ยวข้องกับการสร้างรถไฟสายมาณะ ในช่วงของวันจันทร์-อังคาร จะเป็นการสื่อค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น สื่อInternet ห้องสมุด แล้วนำข้อมูลมาสรุปลงในชาร์ตความรู้เป็นกลุ่ม ปัญหาของการทำงานเป็นกลุ่มจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย จะขอพูดถึงข้อดีก่อน นั้นคือ เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิด เกิดการรวมมือกัน การสร้างสัมพันธภาพ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การแบ่งปัน แต่เหรียญย่อมมีสองด้าน ในทางตรงกันข้ามก็จะเกิดความขัดแย้ง ถ้าหากกลุ่มนั้นขาดการวางแผนและการร่วมมือ ดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ จากที่แบ่งให้หาข้อมูลสงครามโลกครั้งที่ 1 ออกเป็น 2 กลุ้ม และสงครามโลกครั้งที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม แล้วครูผนวกให้เป็นกลุ่มเพียง 2 กลุ่ม (สงครามโลกครั้งที่1 หนึ่งกลุ่ม, สงครามโลกครั้งที่ 2 หนึ่งกลุ่ม) ครูสังเกตเห็นการทำงานทั้ง2กลุ่ม กลุ่มแรกสามารถทำงานที่มอบหมายให้ได้ตามเวลาที่กำหนด สมาชิกในกลุ่มมีการวางแผน การร่วมมือ แบ่งหน้าที่/แบ่งงานกันทำ (อาจจะมีเล่นกันบ้าง) กลุ่มที่สอง ใช้เวลาทำงานที่มอบหมายให้ ไม่ตามเวลาที่กำหนด และเกิดความขัดแย้งภายในกลุ่ม ครูจึงแก้ไขด้วยการให้แบ่งออกเป็นอีกหนึ่งกลุ่ม หลังจากนั้น (ก่อนเลิกเรียน) ครูให้ทุกคนมานั่งเป็นวงกลม แล้วตั้งคำถามเกี่ยวกับงานกลุ่มที่มอบหมายให้ทุกกลุ่มได้ทำ ถึงสิ่งที่ทำให้ผลงานออกมาได้สำเร็จ และสิ่งที่เป็นอุปสรรค์ที่ทำให้งานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด (ครูพี่ร่วมสอน ควบคู่กันไปด้วย)

    ตอบลบ